KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Özel Sembol Ağız ve Diş Sağlığı Hiz.Ltd. Şti.(“Veri sorumlusu”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine özen ve önem göstermekteyiz. Hasta olarak hizmet ve ürünlerimizden faydalanan kişiler dahil, veri sorumlusu ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla gerekli olduğu ölçüde işlenmekte, aktarılmakta ve muhafaza edilmektedir. Hasta olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmekte ve aydınlatmaktayız.

1- Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; veri sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanabilecek, işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılması hususlarında veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kanun uyarınca, tarafınızı bilgilendirmekte ve KVKK’nın 10’uncu maddesinde belirtilen kapsamda aydınlatmaktadır.

 Veri Sorumlusu tarafından atanacak temsilci/temsilciler, yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde yukarıda belirtilmiştir.

2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

3- Toplanan Kişisel Verileriniz;

 Kimlik Verisi: Adı, Soyadı, T.C. kimlik Numarası, İkametgâh, Meslek bilgisi, Yabancı hastalar için Uyruğu ve Pasaport No, (En son Tıbbı işlemden sonra 20 Yıl saklanacaktır),

 İletişim Verisi: Cep Telefon numarası, (En son Tıbbı işlemden sonra 20 Yıl saklanacaktır),

 Görsel ve İşitsel Veri: Gerçek Kişiye Kamera Kaydı, (1 Ay saklanacaktır),

 Sağlık Verisi: Dosyanızda takip edilmesi amacıyla kendi sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileri, hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlar, Özel sağlık Sigortası bilgileri (En son Tıbbı işlemden sonra 20 Yıl saklanacaktır),
 Dijital Veri: Ziyaretiniz sırasında alınan kamera sistemi görüntü, Hasta bilgileri. Kamera kayıtları 1 ay olarak saklanmakta olup sonrasında yeni görüntüler, eski görüntülerin üzerine yazılma yöntemi ile imha edilmektedir.
 IP Bilgisi: KVKK Hasta Onam Formuna dijital onay verirken kullandığınız cihazın IP bilgisi, bu hizmeti aldığımız ArgeLabs Bilişim Teknolojileri sunucularında saklanmaktadır.

4- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 Hastanın değerlendirilmesi,
 Gerekli test ve tetkiklerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi, Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında laboratuvar, görüntüleme vb. faaliyetlerinin yürütülmesi,
 Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 Yasal ve düzenleyici hükümlerin yerine getirilmesi,
 Randevu hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin sair bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi yürütülmesi,
 Yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 Risk yönetimi,
 Hasta Hizmetleri hizmetleriniz karşılığında faturalandırma yapılması, Hasta Hizmetleri, Mali İşler,
 Sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 Hizmet Sözleşmesi kapsamında işveren müşteriye destek verme ve İşveren Müşteri ile iletişime geçilmesi,
 Hukuki taleplere karşı savunma hakkımızın kullanılabilmesi.
 Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

5- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz açıklanan amaçlar kapsamında işlenen; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar;

 Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 Sosyal Güvenlik Kurumu,
 Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 Adli makamlar,
 Sevk edilmeniz durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşu,
 Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler,
 Çalışmakta olduğunuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler,
 Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 Hizmetlerinden faydalandığınız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarımız,
 Bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan / dolaylı yurtiçi iştiraklerimiz ile

Veri sorumlusu olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan yurtiçi kuruluşlar ve diğer 3. Kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak paylaşılabilecektir.

6-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme ilkeleri, şartları ve amaçları ile bu metinde yer alan amaçlar kapsamında toplanabilmekte, işlenebilmekte ve 6698 sayılı Kanun’un 8.Maddesi Kapsamında aktarılabilecektir.

 Kişisel verileriniz, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, kişisel verileriniz, işbu yakınınız tarafından sağlanan bilgi ve belgeler aracılığı ile de elde edilebilecektir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek veri sorumlusu tarafından kullanılmaya devam edilecektir.

 Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(c) maddesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenmektedir:
 Hastanın değerlendirilmesi,
 Randevu hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin sair bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 Finansal bilgilerin kayıt sırasında belirtilmiş iletişim araçlarına iletilmesi,
 Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında laboratuvar, görüntüleme vb. faaliyetlerinin yürütülmesi,

Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(f) maddesi kapsamında Kurumun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(ç) maddesi kapsamında Kurumun hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 Sunulan sağlık ve finansal hizmetlere ilişkin verilerinin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi/saklanması,
 Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi.

7- Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Anayasa’nın 20nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nun 11’inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Veri sorumlusu bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve 6698 sayılı Kanun’un 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi kapsamında kişisel veri sahipleri;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu veri sorumlusunda bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle veri sorumlusuna teslim etmeniz gerekmektedir.
İlgili talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ver sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yahya Kaptan Mah. Demokrasi Bulvarı No:22 İzmit-KOCAELİ / TÜRKİYE

Bizi Hemen Arayın

Bizi Hemen Arayın

+90 262 311 5 111

info@ozelmavidis.com

Randevu Formu

Randevu Formu